ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ในระดับชมเชย ของสพฐ.(ระดับประเทศ) (อ่าน 61) 12 มี.ค. 66
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพร (อ่าน 119) 17 ธ.ค. 65
กิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพในสถานศึกษา ฐานการเรียนรู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ และฐานการเรียนรู้การทำลูกชุปงานเดคูพาจ งานปัก และการวาดภาพ (อ่าน 121) 17 ธ.ค. 65
กิจกรรมประจำสัปดาห์ของหอนอนนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ครูเวรหอนอนและครูเวรประจำวันร่วมกันตัดเล็บมือเล็บเท้าและตัดผมให้เด็กๆ ของเราเพื่อสุขอนามัยที่ดี (อ่าน 114) 17 ธ.ค. 65
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน เฉลียวภาวนานุสรณ์( ศึกษาพิเศษชลบุรี)เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 (อ่าน 110) 17 ธ.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับสภาพความพิการของนักเรียนและความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน (อ่าน 120) 17 ธ.ค. 65
คณะครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี (อ่าน 124) 17 ธ.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ให้การต้อนรับเจ้าของตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา และคณะ เข้าเยี่ยมโรงเรียน และการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ (อ่าน 115) 17 ธ.ค. 65
ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพของโรงเรียนเฉ (อ่าน 119) 17 ธ.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล (อ่าน 120) 17 ธ.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีนายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 139) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพของโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) (อ่าน 117) 22 พ.ย. 65
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานทำบุญถวายต้นทอดกฐิน ณ วัดเขาบายศรี (อ่าน 119) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพเศษ กลุ่ม 2 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง (อ่าน 118) 22 พ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองและรับนักเรียนเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีการประชุมผู้ปกครองและรับนักเรียนเข้าอยู่ประจำ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 106) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 รับนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 121) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ลงพื้นที่ทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารหอนอนนักเรียน ในพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน เฟส 2 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 117) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนพิการทุน WAFCAT ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา (อ่าน 122) 22 พ.ย. 65
คณะครูเข้ารับการประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 126) 22 พ.ย. 65
การประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่ง ครู (อ่าน 112) 22 พ.ย. 65
การประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (อ่าน 106) 22 พ.ย. 65
การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (อ่าน 99) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนายการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2 ปี ต่อเนื่อง (อ่าน 101) 22 พ.ย. 65
ผู้อำนายการโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการคุรุชนคนคุณธรรม กิจกรรม “นวัตกรรมสร้างสรรคนดี” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (อ่าน 96) 22 พ.ย. 65
การเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์( ศึกษาพิเศษชลบุรี) เฟส 2 (อ่าน 102) 22 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (อ่าน 161) 21 ต.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ผ่านการประเมิน รางวัล IQA AWARD ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ระดับชมเชย ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 192) 02 ก.ย. 65
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เฟส 2 (อ่าน 228) 07 ก.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (อ่าน 222) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 2 ปีต่อเนื่อง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อ่าน 227) 07 ก.ค. 65
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี) ผ่านการคัดเลือกโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี 2565 รอบที่ 1 (อ่าน 252) 07 ก.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Assessment Report: SAR) (อ่าน 90) 23 มิ.ย. 65
โรงเรียน​เฉลียว​ภาวนา​นุสรณ์ ​(ศึกษา​พิเศษ​ชลบุรี) ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" และ รางวัล "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (อ่าน 323) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง #ธุรการ (อ่าน 375) 30 พ.ย. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) (อ่าน 370) 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 368) 02 พ.ย. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ (อ่าน 365) 11 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 357) 08 ก.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 352) 29 มิ.ย. 64
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ผ่านการประเมินคุณภาพ โรงเรียนเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว (อ่าน 355) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 433) 22 มี.ค. 64
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เฟส 2 (อ่าน 527) 11 ธ.ค. 63
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียน​เฉลียว​ภาวนา​นุสรณ์​(ศึกษา​พิเศษ​ชลบุรี)​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย (อ่าน 441) 11 ธ.ค. 63