วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
‘‘การศึกษาพัฒนาชีวิตและจิตใจ’’
 
คำขวัญ
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ไม่แล้งน้ำใจ ทำดีตลอดไป ให้โลกชื่นชม
 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) เป็นโรงเรียนชั้นนำการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ส่งเสริมการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
อัตลักษณ์
มีทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
 
เอกลักษณ์
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ ฟื้นฟูคู่การศึกษา