ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

นายดำรง บุดดาศรี
พนักงานธุรการ

นางสาวพรรณี เถื่อนวิถี
คนงาน

นางสาวสุรินนา จันทร์ศรี
คนงาน

นางขนิษฐา คำวิชัย
แม่ครัว

นางนฤมล บุญทวี
แม่ครัว

นายพิทักษ์ คำภีร์
นักการ/ภารโรง

นายวัชรากร ดาศิริ
คนงาน

นางสาววรรณี จันทร์ศรี
คนงาน

นายวิโรจน์ รุ่งโชติ
คนงาน

นางสาวผ่องอำไพ มีสมชาติ
พี่เลี้ยงนักเรียน

นางนุช พาแก้ว
คนงาน

นายสุริยา หมุยจินดา
พนักงานขับรถ

นายด่วน พรมสอน
คนงาน

นายอมร สรรพอาสา
คนงาน