ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

นายดำรง บุดดาศรี
พนักงานธุรการ

นางนุจรินทร์ นามผักแว่น
พี่เลี้ยง

นางสาวพรรณี เถื่อนวิถี
คนงาน

นางสาวสุรินนา จันทร์ศรี
พี่เลี้ยง

นายกานต์ จันทรดาเรศย
พนักงานขับรถ

นางขนิษฐา คำวิชัย
แม่ครัว

นางสนม พลอยไธสง
แม่ครัว

นายพิทักษ์ คำภีร์
นักการ/ภารโรง

นายวัชรากร ดาศิริ
คนงาน

นางสาววรรณี จันทร์ศรี
คนงาน

นางสาวกฤษณา คัมภีร์
คนงาน