ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

นายดำรง บุดดาศรี
พนักงานธุรการ

นางสาวพรรณี เถื่อนวิถี
คนงาน

นางขนิษฐา คำวิชัย
แม่ครัว

นางนฤมล บุญทวี
แม่ครัว

นายพิทักษ์ คำภีร์
นักการภาโรง

นายวัชรากร ดาศิริ
คนงาน

นางสาววรรณี จันทร์ศรี
คนงาน

นางสาวผ่องอำไพ มีสมชาติ
พี่เลี้ยงนักเรียน

นางสาวสุรินนา จันทร์ศรี
แม่บ้านหอนอน

นางนุช พาแก้ว
พี่เลี้ยงนักเรียน

นายสุริยา หมุยจินดา
พนักงานขับรถ

นายด่วน พรมสอน
รปภ

นายอมร สรรพอาสา
คนงาน

นางสาวเขมิกา เปรมจิต
แม่ครัว

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เติมต่อ
พี่เลี้ยงนักเรียน

นางขวัญเมือง ศรีบุญ
คนงาน

นางสาวปทุมทิพย์ ศรีบุญ
คนงาน

นางสาวมาเรียม นิจสินธุ์
คนงาน