พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                                                     1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
                                                     2. ฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา               
                                                     3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                                                     4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
                                                     5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
เป้าประสงค์
                                           1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเหมาะสมกับช่วงวัย
                                           2. ผู้เรียนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
                                           3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                           4. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ จัดการเรียนเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
                                           5. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
         
กลยุทธ์ของโรงเรียน
                        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะชีวิต
                                          1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
                                          1.2 ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
                                          1.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 
                        กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
                                           2.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
 
                        กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
                                           3.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการจัดการศึกษา