ข้าราชการ

นางศิรญา เหลืองอ่อน
ครู คศ.1

นางสาวชิดารัตน์ ไทยสมัคร
ครู คศ.1

นางสาวพรหมพร บุ่งกลาง
ครู คศ.1

นางจันทร์จิราพร ทมาดกลาง
ครู คศ.1

นางสาวธีรยา สอนปันดิ
ครู คศ.1

นายดนัย จันลา
ครูผู้ช่วย

นางผ่องศรี ซีแกร
ครูผู้ช่วย

นางสมศรี มูลแปง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา แซ่ย่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี มัชเรศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัชมิญ แม่นปืน
ครูผู้ช่วย