คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าเอกวิษณู โตสมบัติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0897525636
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการอนันต์ ปภงฺกโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0818742488
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ศศิ บุญด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0861114948
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราพร พันทองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0823971194
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เกิดภาคี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0899357488
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทรี จะบัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0836526419
ชื่อ-นามสกุล : นายจรุงเวทย์ ชูสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0898412261
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฐวร พรมศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0891319192
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0909218889