คณะผู้บริหาร

นายสมนึก เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา